• 08 września 2021
  • Prawo

Brak wdrożenia w e-TOLL. Jakie kary?

Od 1 od października 2021r. e-TOLL ma być jedynym dostępnym sposobem wnoszenia opłaty za korzystanie z dróg pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, a od grudnia 2021 r. jedynym sposobem wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych autostrad w zarządzie GDDKiA – również przez kierowców pojazdów osobowych.

Przewoźnik ma obowiązek zapewnienia prawidłowego działania urządzenia mobilnego lub urządzenia pokładowego wraz z oprogramowaniem. W razie przerwy w jej działaniu lub braku sygnału GPS przez dłużej niż 15 minut należy zjechać z autostrady, lub zatrzymać się w Miejscu Obsługi Podróżnych. Kierowca, który tego nie zrobi, narazi się na mandat.

Egzekwowaniem mandatów nałożonych na kierowców w przypadku opłat dodatkowych związanych z systemem e-TOLL będzie zajmował się oddział Krajowej Administracji Skarbowej w Łodzi. To z tego urzędu przychodzić będzie korespondencja o naliczeniu dodatkowej opłaty w związku z nieprawidłowościami w korzystaniu z systemu. Tam również będzie można kierować sprzeciw względem naliczenia kary.

To, czy opłata została uiszczona, będzie sprawdzane za pomocą instalowanych przy autostradach kamer z oprogramowaniem odczytującym numery rejestracyjne przejeżdżających pojazdów oraz przez samochody służbowe KAS wyposażone w podobnie działające urządzenia

W przypadku poruszania się bez przesyłania danych lub poruszanie się drogami płatnymi bez rejestracji w systemie e-TOLL przykładowe kary wynoszą:

  • 500 zł za korzystanie z autostrady bez wniesienia opłaty czy zakrywanie tablic rejestracyjnych
  • 1500 zł przejazd ciężarówką bez wcześniejszej rejestracji
  • 1000 – 1500 zł przewidziano w przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego w części dotyczącej parametrów pojazdu, a 500 zł za zaniechanie aktualizacji danych jeśli mają one wpływ na wysokość należnej opłaty
  • 500 zł za korzystanie z płatnego odcinka autostrady po upływie ważności jednorazowego biletu
  • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy do systemu e-TOLL nie będą przesyłane dane z urządzenia GPS lub aplikacji e-TOLL
  • 500 zł za poruszanie się drogą płatną w sytuacji, gdy pojazd poruszający się drogą płatną nie będzie mieć wystarczających środków na opłacenie przejazdu
  • 500 zł za podanie nieprawidłowych danych właściciela, posiadacza albo użytkownika pojazdu
  • 1500 zł za wprowadzenie do rejestru nieprawidłowych danych dot. numeru referencyjnego urządzenia wykorzystywanego w pojeździe
Opłatę dodatkową – za mandat, będzie trzeba uiścić w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. Opłacenie kary w ciągu 7 dni, spowodowuje obniżenie mandatu o 100 zł, niż to będzie wynikało z korespondencji. W przypadku nieterminowego wniesienia opłaty dodatkowej pobierane będą odsetki.

Skontaktuj się z nami
Polecane produkty